Disputas: Sosiale medier øker politikernes definisjonsmakt

Disputas: Sosiale medier øker politikernes definisjonsmakt

Master Bente Kalsnes ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The power of likes: Social media logic and political communication

Tid og sted: 9. des. 2016 11:15,  FORUM, Forskningsparken

Avhandlingen viser gjennom empiriske undersøkelser at en av de viktigste konsekvensene av sosiale mediers inntog i norsk politikk er at politikere har fått økt definisjonsmakt.

Internett og sosiale medier har gitt deltakerne i offentligheten nye måter å komme i kontakt med hverandre på. Bente Kalsnes’ avhandling handler om politisk kommunikasjon i sosiale medier, og undersøker hvordan og hvorfor de tre hovedaktørene innenfor politisk kommunikasjon – politiske aktører, medier og borgere – kommuniserte og var interaktive i sosiale medier under den norske valgkampen i 2013.

I Norge er samspillet mellom redaksjonelle og sosiale medier tett. Dette forskningsprosjektet analyserer hvordan politiske aktører jobber strategisk med å kommunisere direkte med velgere på sine egne Facebook-sider og dermed unngå mediene som portvakter. 30 prosent av nordmenn følger politikere eller politiske partier på Facebook.

Samtidig er Facebook en viktig distribusjonskanal for redaksjonelle medier, og sosiale medier er blitt nyttige verktøy for politiske journalister som vil komme i kontakt med lesere og politiske kilder.

Kalsnes har utviklet et konseptuelt rammeverk som lar oss analysere og forstå hvordan politisk kommunikasjon foregår i sosiale medier. Dette rammeverket benytter hun for å utforske om vi kan snakke om en sosial media-logikk og hva dette kan bety for politisk kommunikasjon. Hun hevder at sosial medie-logikken består av fem sentrale handlingsmuligheter: Publisering, synlighet, nettverksbygging, deltakelse og segmentering. Videre hevder hun at disse handlingsmulighetene utgjør de viktigste bestanddelene i sosial media-logikken.

Kalsnes sier at en av de viktigste konsekvensene av sosial media-logikken er medienes svekkede rolle som portvakter, og at medienes rolle potensielt endrer seg til å bli kuratorer som velger ut og verifiserer informasjon.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 9. desember 2016, kl. 09.15 i FORUM, Forskningsparken: «Power and technology affordances: A new political communication landscape in Norway?»

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Cristina Archetti, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Førsteamanuensis Ulrike Klinger, Universität Zürich (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Jennifer Stromer-Galley, Syracuse University (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder og professor Terje Rasmussen

Veileder

  • Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo
  • Toril Aalberg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arrangør

Institutt for medier og kommunikasjon v/Elisabeth Quarré Eggen

POLKOM-mandag: How digital media broke citizen engagement

POLKOM-mandag: How digital media broke citizen engagement

POLKOM-mandag: The battle over the Israel-Palestine conflict. A study of international political anomie

POLKOM-mandag: The battle over the Israel-Palestine conflict. A study of international political anomie

Norsk
English