POLKOM introduserer masteremne i politisk kommunikasjon

POLKOM introduserer masteremne i politisk kommunikasjon

 

Denne høsten starter det for første gang opp et masteremne dedikert til politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Faget MEVIT4320 – Politisk kommunikasjon: Makt og opinionsprosesser  har Rune Karlsen  som faglærer og tar sikte på å gi studentene innsikt i hvordan kommunikasjon påvirker samfunnets politiske dimensjoner i en moderne og digital mediehverdag. Emnet tar blant annet for seg hvilke konsekvenser mediemangfoldet har for holdningsdannelse og politisk kunnskap, media som et verktøy i kampen mellom politiske aktører, lobbyvirksomhet og populismens plass i dagens mediesystem. Politisk kommunikasjon: Makt og opinionsprosesser er dermed et verdifullt tilskudd til studenters forståelse av krysningspunktet mellom deres mediehverdag og politiske prosesser og representerer en videre satsing på politisk kommunikasjon som felt ved IMK. På sikt er planen å bygge videre på denne satsingen for å etterhvert kunne tilby en egen mastergrad i politisk kommunikasjon ved UIO. 

På spørsmål om hvorfor studenter bør velge å studere krysningspunktet mellom kommunikasjon og politikk oppsummerer Karlsen fagets rolle som følger: "Mens politiske institusjoner vanligvis kjennetegnes av stabilitet eller langsom endring, har mediesystemene i dagens demokratier gjennomlevd rask og disruptiv forandring de siste tiårene. Et fokus på medier og kommunikasjonen er derfor helt sentralt for å forstå utfordringer dagens etablerte demokratier står ovenfor, og er derfor også et sentral felt for norsk medievitenskap".

 

 

 

Illustrasjonsbildet er hentet fra Arbeiderpartiets Flickr konto og brukes under en Creative Commons lisens

....POLKOM-mandag: Banafsheh Ranji om journalistikk i en Iransk kontekst.. POLKOM-Monday: Banafsheh Ranji on journalism in an Iranian context....

....POLKOM-mandag: Banafsheh Ranji om journalistikk i en Iransk kontekst.. POLKOM-Monday: Banafsheh Ranji on journalism in an Iranian context....

POLKOM-mandag om POLKOM på Arendalsuka

POLKOM-mandag om POLKOM på Arendalsuka

Norsk
English