Senterledere

Professor Øyvind Ihlen og professor Eli Skogerbø ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo leder POLKOM-gruppa. 


Sigurd Allern

Sigurd Allern er professor emeritus ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hans undervisning og faglige kompetanseområde inkluderer blant annet kilder og kildekritikk, nyhetsanalyse, rammeanalyse, politisk kommunikasjon, journalistikkens forhold til PR-bransjen, nyhetsmedienes politiske økonomi. Han har publisert ni monografier, i tillegg til en rekke bokkapitler, bidrag til redigerte antologier og artikler til fagfellevurderte tidsskrifter.   


Elin Haugsgjerd Allern

Elin Haugsgjerd Allern er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser inkluderer blant annet politiske partier, interesseorganisasjoner og forholdet mellom dem, flernivåstyring, offentlig administrasjon og politiske partier, partier og demokratiteori. Allern er styremedlem i Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD),  med-lem av redaksjonsrådet til Acta Politica, og er medlem av “The Kuratorium of the Düsseldorf Party Research Institute (PRuF)”, ved University of Düsseldorf. 

 

Christina Archetti


Christina Archetti er professor i journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hun har publisert bredt, har utstrakt internasjonalt faglig samarbeid og mer enn 13 år undervisningserfaring. Hun har skrevet tre bøker: “Explaining news: National politics and journalistic cultures in global context”; “Understanding terrorism in the age of global media: A communication approach” og “Politicians, personal image and the construction of political identity”. 


Henrik Bastiansen

Henrik Grue Bastiansen er professor ved journalitikkutdanninga ved Høgskulen i Volda. Hans hovedinteresser som forsker er journalistikk, dokumentarsjangerens innhold, fortellergrep og metoder, medienes rolle i samfunnet, ytringsfrihet, mediehistorie, digitalisering og ny medieteknologi, politisk journalistikk og partipressen og dens fall. Bastiansen er styreleder i Norsk mediehistorisk forening. 


Kjell Lars Berge

Kjell Lars Berge er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Hans undervisning og faglige kompetanseområder inkluderer blant annet tekstvitenskap, retorikk og språklig kommunikasjon, tekstlingvistikk, semiotikk og diskursanalyse. Han er sekretær i Nordic Association for Semiotic Studies, medlem i sakprosautvalget i Norsk kulturråd og medlem i sakprosautvalget i NORLA. 


Audun Beyer

Audun Beyer er forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. I sin forskning har han vært opptatt av politisk kommunikasjon, nyheter, opinionsdanning og mediepåvirkning, stort sett basert på kvantitative data. Beyers forskning er publisert i flere internasjonale tidsskrifter, og har mottatt priser på konferanser i regi av International Communication Association (ICA) og Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC).


Gunn Enli

 
 

Eiri Elvestad

Gunn Enli er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon. Hun har PhD fra Universitetet i Oslo. Enli har vært gjesteforsker ved London School of Economics i flere perioder (2016 og 2017).  

Enli forsker og underviser innenfor feltene mediepolitikk, politisk kommunikasjon og sosiale medier, og har de siste årene ledet det internasjonale prosjektet Social Media and Election Campaigns (SAC).


Eiri Elvestad er instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser inkluderer blant annet politisk kommunikasjon, kultur- og mediebruk, ungdom og kjønn i media, lokale medier og lokaldemokrati,  nyhetsmediebruk i Europa og sosiale medier.


Bengt Morten Engan

Bengt Engan er førsteamanuensis i journalistikk ved Nord universitet. Han har særlig forsket på hvilken funksjon lokale medier har i konstruksjonen av offenlighet(er) i vår tid, hvordan de framstår som kanal for politisk kommunikasjon, og hva som preger relasjonen mellom redaksjoner og lokale politikere som kilder. Han har blant annet deltatt i den bredt anlagte innholdsanalysen «Blindsoner og mangfold – det lokale medielandskapet i Norge».


Frank Esser

Frank Esser er professor II ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Esser er professor i internasjonal og komparativ medieforskning ved Universitetet i Zurich. Esser er leder av “Political Communication Section” i ECREA, og deltar i flere andre ledende nettverk. Han er forfatter av elleve bøker og over 150 bokkapitler og artikler.


Mona Abdel-Fadil

Mona Abdel-Fadil er postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hennes forskning er knyttet til SAMKUL prosjektet “Engaging with conflicts in mediatized religious environments - A comparative scandinavian study”. Abdel-Fadil’s PhD-avhandling “Living ‘the message’ and empowering muslim selves:  A behind the screens study of online Islam” markerer hennes inntog till forskningsfeltet media og religion. Hun har siden 2011 vært koordinator for det nordiske nettverket for media og religion.


Tine Ustad Figenschou

Tine Ustad Figenschou er førsteamanuensis, Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo MET. Tidligere hun ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO (2006-2016), hvor hun forsket på internasjonale nyheter, medialisering av konflikter og medienes rolle i innvandringsdebatten. Figenschou er involvert i flere forskningprosjekter og forsker på myndighetenes mediearbeid, medier og helse, og medienes forhold til og representasjon av marginaliserte grupper. Hun har også en ForskerII-stilling ved Senter for ekstremismestudier (C-Rex, UiO) hvor hun skal undersøke høyreradikale gruppers forhold til de etablerte mediene og mediekritikk fra ytre høyre.


Nanna Alida Fredheim

 
 
 

Mari Kjos Hellum

Nanna Alida Fredheim er medieviter fra Universitetet i Oslo og stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning og Universitetet i Oslo. Temaet for doktorgraden er mediestrategier på helsefeltet.  Prosjektet tar utgangspunkt i den medierte debatten om prioriteringer i helsetjenesten, og  ulike aktørers mediestrategier og mediearbeid. Prosjektet har et særskilt fokus på kommunikasjonsarbeidet til sentrale interessenter på legemiddelfeltet. PhDen inngår i det internasjonale, tverrfaglige forskningsprosjektet "Health communication regimes" ledet av Institutt for samfunnsforskning, i samarbeid med Universitetet i Oslo, OsloMet og University of San Diego.


Mari Kjos Hellum er høgskolelektor ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold. Hennes forskningsinteresser er retorikk, politisk retorikk, formidling, og hvordan bruke retorikken som verktøy i formidling, blant annet overfor studenter. Mari Kjos Hellum ble i fjor kåret av Morgenbladet til en av Norges ti beste forelesere. 


Karoline Ihlebæk

Karoline Andrea Ihlebæk er postdoktor ved IMK ved UiO. Hennes faglige interesser inkluderer blant annet Politisk kommunikasjon, offentlighet og offentlig debatt, publikumsdeltakelse og folkejournalistikk, endringer i medienes redaksjonelle makt, ytringsfrihet og migrasjon. I tillegg til POLKOM er Ihlebæk medlem av  Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX). 


Øyvind Ihlen

Øyvind Ihlen er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han leder POLKOM sammen med Eli Skogerbø. Ihlen er president i EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association), regionredaktør av Public Relations Inquiry, og norsk redaktør for Rhetorica Scandinavica. Ihlens forskning er særlig konsentrert rundt strategisk kommunikasjon om politiske tema.


Bente Kalsnes

Bente Kalsnes er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo MET. Kalsnes underviser i fag knyttet til digital journalistiskk. Hennes forskningsinteresser er digital politikk og media. I sin doktorgradsavhandling undersøkte Kalsnes sosiale mediers betydning i valgkamper. 


Ratna Elisabet Kamsvåg

Ratna Elisabet Kamsvåg  er høyskolelektor II på Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Der underviser hun i emner som anvendt retorikk, politisk kommunikasjon og tekstkompetanse. Hun arbeider også med en doktoravhandling om retorikkens transcendentalfenomenologiske dimensjon. Hennes forskningsinteresser knytter seg både til strategisk grunnforskning og anvendt forskning med et retorikkfaglig utgangspunkt.


Rune Karlsen

Rune Karlsen er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon og PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009). Han har tidligere vært Postdoktor ved Institutt for statsvitenskap (2009-2013), UiO, og Stipendiat ved ISF (2005-2009). Han er særlig opptatt av politisk kommunikasjon, politiske partier, politisk representasjon og valg.


Jens E. Kjeldsen

Jens E. Kjeldsen er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. hovedinteresse er retorikk, samt offentlig og politisk kommunikasjon. Han er utdannet ved Institut for Retorik på Københavns Universitet, hvor han skrev hovedfagsoppgave om politiske fjernsynsdebatter. Ved Institutt for medivitenskap (UiB) har han skrevet dr. art avhandling om visuell retorikk. I 2014 ga Kjeldsen ut boken Hva er retorikk


Erik Knudsen

Erik Knudsen er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han er også postdoktor ved The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE). Han har doktorgrad ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, og har spisskompetanse innen kvantitativ medie- og publikumsforskning, effekter av bruk av nye og etablerte medier, tillit til journalistikk og effekter av politisk kommunikasjon. 


Anne Krogstad

Anne Krogstad er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Krogstad er styreleder i POLKOM og programleder for bachelorprogrammet i Kultur og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Krogstads faglige interesser inkluderer blant annet politisk lederskap i ulike land, valgkamp, politisk kommunikasjon, høyreekstremisme, visuell retorikk og sosiale medier. 


Steffen Krüger

Steffen Krüger er postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.  Hans forskningsinteresser er blant annet kommunikasjonsteori, psykososial teori, kvalitative metoder, digital kultur som online debattfora og sosiale nettverk. 


Elin Strand Larsen

Elin Strand Larsen er førsteamanuensis ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold. Hun foreleser på bachelorstudiumet i Internasjonal kommunikasjon. Hennes forskningsinteresser er media og journalistikk, retorikk (apologia), krisekommunikasjon, politiske skandaler og kvinnelige politikere. 


Anders Olof Larsson

Anders Olof Larsson er professor ved avdeling for ledelse/Strategi og PR, Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology. Hans forskningsinteresser inkluderer blant annet bruk av online interaktivitet, sosiale medier og deres publikum, journalistikk, politisk kommunikasjon og metode, spesielt kvantitative metoder. 


Eviane Leidig

Eviane Cheng Leidig  er stipendiat ved Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-Rex) ved Universitetet i Oslo. Hun sitter i det redaksjonelle styret for Studies in Ethnicity and Nationalism og er medlem i blant annet the European Consortium for Political Research, the Council for European Studies, and the Economic and Social Research Council.


Rania Maktabi

Rania Maktabi er førsteamanuensis ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold. Hun er statsviter av utdanning, med støttefagene sosialantropolgi og arabisk storfag fra Universitetet i Oslo. På Høgskolen i Østfold underviser Maktabi i internasjonal politikk og komparativ politikk. Hennes forskningsfeltet er problemstillinger knyttet til statsborgerskap, statsløshet og medborgerskap i Midtøsten og Nord-Afrika (MØNA) regionen generelt, med vekt på familierett, kvinners medborgerskap, og spørsmål i skjæringspunktet mellom religion, juss og politikk.


Birgit Røe Mathisen

Birgit Røe Mathisen er førsteamanuensis ved Nord Universitet i Bodø. Hennes forskningsinteresser er særlig knyttet til lokaljournalistikk og lokale mediers rolle i offentligheten, videre kommentar- og meningsjournalistikk og hvordan rollen som kommentator utøves. Hun leder prosjektet «Blindsoner og mangfold – det lokale medielandskapet i Norge».

 


Lisbeth Morlandstø

Lisbeth Morlandstø er professor ved  Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet. Hennes forskningsinteresser inkluderer kommentar- og meningsjournalistikk, lokaljournalistikk og lokale medier, kjønn og medierepresentasjon. Hun er for tiden leder i Norsk Medieforskerlag og har siden 2006 vært leder for forskningsgruppen Journalistikk ved Nord universitet.


Hallvard Notaker

Hallvard Notaker er førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Hans arbeidsområde er norsk politisk samtidshistorie, og høsten 2017 underviser han i nyere norsk historie. Notaker er tilknyttet det tverrfaglige forskningsprosjektet Nordic Branding, som undersøker den nordiske modellen. Han arbeider også som uavhengig historiker med bokprosjektet Arbeiderpartiet og 22. juli.


Tellef Raabe

Tellef S. Raabe er stipendiat i mediesosiologi ved University of Cambridge, og gjesteforsker ved UiO/IMK. Han skriver doktorgrad om betalingsløsninger i den norske mediebransjen, og er ellers interessert i teknologi, medier og demokrati.


Ketil Raknes

Ketil Raknes er doktogradsstipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon og jobber til daglig som høyeskolelektor ved Høyskolen Kristiania. I doktorgradsprosjektet sitt ser han nærmere på lobbyisters retorikk og hvilke kommunikative strategier de bruker når de skal overbevise politikere. Raknes er også involvert i POLKOMs forskningsprosjekt om Arendalsuka som politisk arena.


Terje Rasmussen

Terje Rasmussen er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han veileder og underviser i politisk kommunikasjon og politisk journalistikk, politisk teori og politisk sosiologi, internetts historie, offentlighetens historie, presseetikk og etisk teori, samfunnsteori og sosiologisk teori samt medieteori.


Banafsheh Ranji

Banafsheh Ranji er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hun spesialiserer seg i politisk kommunikasjon og journalistikk. Hennes forsknings-interesser inkluderer blant annet nye medier, journalistikk, alternative kanaler for uttrykkelse og alternativ media. Ranji arbeider for tiden med en PhD-prosjekt om iranske journalister og deres bruk av nye medier i arbeidshverdagen. 


Jessica Yarin Robinson

Jessica Robinson er stipendiat ved senter for medieinnovasjon ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på bruk av sosiale medier til hverdagslige samtaler på tvers av landegrenser og fokuserer på trans-nasjonale aspekter i tilknytning til samtaler om nasjonale valg på Twitter. Hennes studie benytter seg av data fra det amerikanske valget i 2016 og det svenske valget i 2018.


Linn Sandberg

Linn Sandberg er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Sandberg undersøker hvordan digitalisering og veksten av sosiale medier påvirker representativt demokrati og demokratiske verdier som tradisjonelt blir sett på noe som legitimerer politiske beslutninger. Sandberg undersøker mer spesifikt hvordan sosiale medier påvirker meningsdannelse, debatt og politisk representasjon.


Iris Beau Segers 

Iris Beau Segers  Iris Beau Segers er stipendiat ved IMK og er tilknyttet Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-Rex). Hennes forskning ser på sosiale bevegelser, høyrepartier, informasjon og kommunikasjonsteknologi, citizen engagement og feministiske media-studier.


Eli Skogerbø

Eli Skogerbø er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Skogerbø leder POLKOM sammen med Øyvind Ihlen. Hun har publisert bredt innenfor politisk kommunikasjon og mediepolitikk, med særlig vekt på medienes betydning for hvordan minoriteter og medborgere inkluderes og representeres i medieoffentligheten. Blant nyere prosjekter hun har ledet og deltatt i er ”Medievalgkampen 2017”, sametingsvalgene i Norge og Sverige, Sosiale medier og valgkamp (SAC-prosjektet), og prosjekter knyttet til betydningen av sosiale medier for lokale offentligheter og marginaliserte grupper.


Gunnar Thesen

Gunnar Thesen er førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Århus Universitet, og er tidligere seniorforsker ved IRIS. Thesen forsker på forholdet mellom medier og politikk, deriblant hvordan mediene påvirker den politiske dagsorden, hvordan partier bruker nyheter i kampen om velgerne og hvordan nyhetsinnholdet påvirker oppslutningen om partiene.


Kjersti Thorbjørnsrud

Kjersti Thorbjørnsrud er forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes forskningsinteresser er politisk kommunikasjon, medier, migrasjon, journalistikk, offentlig politikk og administrasjon. Fra 2011-2014 ledet hun forskningsprosjektet “Mediation of migration (Norges forskningsråd 2011-2014). Thorbjørnsrud jobber nå med et prosjekt om medienes innflytelse på ressursbruk og prioriteringer i helse- og velferdssektoren.


Ragnar Waldahl

Ragnar Waldahl er professor emeritus ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresse ligger innefor områdene politisk kommunikasjon, særlig sett fra velgernes perspektiv, teorier for opinionsdannelse og holdningspåvirkning, medienes påvirkning av individ og samfunn, nyhetsanalyse samt politiske meningsmålinger.


Christopher Ben Wilson

Christopher Ben Wilson er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser inkluderer incentiver for regjeringer for å drive direkte engasjement med borgere, digital teknologi, profesjonalisering og digitalisering av sivile organisasjoner med mer. 


Toril Aalberg

Toril Aalberg er professor og instituttveileder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Aalbergs forskningsinteresser inkluderer blant annet politsk kommunikasjon, valgkamper, mediapåvirkning, offentlig mening, forholdet mellom media og politikk, stereotyper og sammenlignende politikk. Hun leder COST Action IS1308: Populist Political Communication in Europe. Aalberg har skrevet åtte bøker, og bidratt til en rekke andre, samt omfattende publiseringer i fagfellevurderte tidsskrifter. 


Dag Wollebæk

Dag Wollebæk er Forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Han har doktorgrad fra Institutt for sammenliknende politikk, UiB, og har de senere årene forsket særlig på tillit, frivillig organisering og digitale medier. Han er forfatter eller medforfatter på fem bøker og har publisert bredt internasjonalt innenfor disse temaene.