Sametingsvalgene i Norge og Sverige

Ved sametingsvalget i 2009 ble det for første gang gjennomført en sametingsvalgundersøkelse, og i dette prosjektet blir arbeidet videreført. Prosjektet knyttes tett opp til den komparative studien av sametingsvalg i Sverige og Norge, som er finansiert av det svenske forskningsrådet Formas. Vårt overordnede mål med valgforskningsprosjektet 2013-2016 er å analysere vilkårene for, funksjonen til og utfordringene knyttet til et samisk demokratisk system i Norge. Prosjektet har også som mål å bygge opp samisk valgforskningskompetanse.

Konkret er prosjektet todelt:

1) En velgerundersøkelse ved sametingsvalget i 2013. Analysene av velgerundersøkelsen i 2009 tok særlig for seg fire emner: politiske skillelinjer, Sametingets legitimitet, valgdeltakelse og velgernes informasjonskilder. Dette vil også være sentrale temaer i 2013.

2) Avgrensede studier av relevante temaer knyttet til valget i 2013. Her omfatter prosjektet studier av a) hvordan valgkampen utfolder seg i NRK Sápmi, b) hvilken betydning endringer i bosettingsmønster og valgmanntall får for partienes/listenes programmer og politikkutvikling, og c) partienes/listenes arbeid, særlig virkningene av den nye valgkretsinndelingen og regelen om at velgere i kommuner med færre enn 30 manntallsførte kun kan forhåndsstemme.

Prosjektansvarlig: Professor Eli Skogerbø


Framing the public interest

Dette er et prosjekt som kjøres i regi av EUPRERAs nettverk for public affairs og lobbying. Gjennom casestudier i ulike europeiske land ses det på hvordan organisasjoner kommuniserer om at nettopp deres forslag tjener offentlighetens interesser. Mens denne strategien er kjent fra litteraturen, ses det her på hvordan forbindelsen konstitueres kommunikativt.

Prosjektansvarlige er Øyvind Ihlen og Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania 


Komparativ studie av den offentlige debatt i Norge, Sverige og Danmark

 
 

Arendalsuka: Medieundersøkelsen-valgkampen 2017

2015 – 2019: Postdoktor-prosjekt: En komparativ studie av den offentlige debatt i Norge, Sverige og Danmark

Prosjektansvarlig: Postdoktor Karoline Ihlebæk. Andre prosjekter ved Ihlebæk:

2017 – 2018: Kommentarfelt til glede og besvær – Politiske aktørers moderering av innvandringsdebatten på Facebook (Rådet for anvendt medieforskning)

2017 – 2018: Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach w/Institute for Social Research (NFR)


Prosjektet analyserer mediedekningen av valgkampen 2017, både den “lange” som startet et år før valget, og den “korte” som varte fra midten av august og fram til valgdagen 12. september 2017. Prosjektet tester ut kvantitative metoder for søk og analyse av data fra Retriever-databasen og sosiale medier og gjøres i samarbeid med forsker Chris-Adrian Simonsen og Retriever. Prosjektet ser spesielt på hvordan valgkamp formidles og fortelles i det hybride mediesystemet der nyheter make & break både i redaksjonelle og sosiale medier.

Prosjektansvarlig er Eli Skogerbø.


 Arendalsuka: Organisasjonsundersøkelsen

Hvorfor deltar organisasjoner på Arendalsuka? Hva mener de at de får igjen for deltakelsen? Dette er en kvantitativ undersøkelse som tar for seg denne relativt nye arenaen i samfunnslivet. Prosjektansvarlige er spesielt interessert i dette fra et lobbyismeperspektiv.

Prosjektansvarlige er Ketil Raknes, Øyvind Ihlen og Dag Wollebæk (ISF)


Digital media: Contestation in Iranian non-democratic context

How do Iranian journalists experience the state of journalism in Iran? How do Iranian journalists shape their practices in a restrictive context? What is the role of new media in everyday practice of Iranian journalists? This study explores the condition of journalism in Iran as a restrictive context. The study seeks to answer how journalists see the situation of journalism in the country, how they act, shape policies and adapt tactics to maneuver and circumvent the restrictions they face in their daily job. Also, the increasingly digital, mobile, and social media environment in the country, the popularity of new media, continues struggle of authorities with online spaces, and possible challenges and opportunities of new media for journalists raise the significance of understanding the role of new media in everyday journalism practices in Iran.

Prosjektansvarlig: Stipendiat Banafsheh Ranji


Right-wing social media in response to immigration

My research project will focus on right-wing social media in response to immigration. I will investigate right-wing responses to the assault of Western women by immigrant males, and in particular, what we might call the ‘appropriation’ of liberal standpoints, for instance concerning women’s rights, in an attempt to criticize or curb current migration streams.

I aim to look at widely used social media platforms such as Facebook and Twitter, in the context of Norway, the Netherlands and the United Kingdom, due to their different and unique experiences with immigration. I am of course standing at the very beginning of this project, so I expect it to take a few surprising turns here and there, and am open to other insights and new ideas.

Prosjektansvarlig: Stipendiat Iris Beau Segers


Communication, media and technology in processes that lead to social fragmentation and cohesion

Om ekstremisme, falske nyheter, journalistikk og strategisk kommunikasjon i et polarisert miljø.

Prosjektansvarlig er Cristina Archetti.


C-Rex – Senter for ekstremisme-forskning

C-REX tar for seg både høyreekstrem ideologi og høyreekstrem voldsutøvelseDette er nødvendig for å oppnå mer kunnskap om høyreekstremismens årsaker og konsekvenser, samt økt forståelse for hvordan liberale demokratier kan forsvare seg på en effektiv og akseptabel måte mot voldelige eller antidemokratiske krefter.

C-REX har en tverrdisiplinær tilnærming til studiet av høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold. Senteret forener perspektiver fra statsvitenskap, sosiologi, historie, antropologi, etnografi, kriminologi, psykologi og medievitenskap, noe som sikrer teoretisk og metodologisk mangfold.

Prosjektansvarlig: Professor Cristina Archetti


Digitalization, social media and democracy

Sandberg is conducting research on how digitalization and the growth of social media affect representative democracy and the democratic values that are traditionally viewed as providing legitimacy to political decisions. Within this research field, some argue that social media increases responsiveness, participation and accountability, whereas others claim the opposite or deny any (new) political implications. The research project will conduct several empirical studies testing competing hypotheses about how digitalization weakens or strengthens the position of representative democracy today. More specifically, it will examine the impact of social media on opinion formation, participation, and representation.

Prosjektansvarlig: Stipendiat Linn Sandberg


Digital technology for citizen-state interaction

Christopher Wilson studies the use of digital technology for citizen-state interaction, with a focus on assessing the quality of interaction for accountability and responsive governance. His doctoral work explores the influence of international normative mechanisms such as the Open Government Partnership on government decisions to pursue digital citizen engagement, with a focus on open government in advanced democracies.

Prosjektansvarlig: Stipendiat Christopher Ben Wilson


Mediation of Migration (avsluttet)

Prosjektet har undersøkt følgende spørsmål:

1) Hvilke strategier og vurderinger ligger bak medienes dekning av innvandringsspørsmål; hvem er de sentrale stemmene i nyhetene og hvordan påvirker journalister og kilder utvalg og vinkling?

2) Hva er den klassiske form og det typiske innhold i norske nyheter om migrasjon, og hvordan er vinklinger og fokus i de norske nyhetene sammenlignet med nyheter om migrasjon i Frankrike og USA?

3) Hvordan oppfattes nyhetene om innvandring blant folk flest, og hvilke effekter har de på opinion, institusjoner innen innvandringsfeltet, og hvordan ser debatten om migrasjon ut i land med stor utvandring til Norge?

Svar på disse og andre spørsmål finner du i prosjektets sluttrapport som ble presentert på MOMs sluttkonferanse i 2014 (lenke til PDF-fil)


Sosiale medier og valgkamp (avsluttet)

Hvilken betydning har sosiale medier i politisk valgkamp? Forskningsprosjektet Sosiale medier og valgkamp forsker på bruken av sosiale medier i valgkampene i USA (2012), Norge (2013), Australia (2013) og Sverige (2014). Sosiale medier og valgkamp (Social Media and Agenda-Setting in Election Campaigns) er et internasjonal forskningsprosjekt ledet fra Universitetet i Oslo. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan sosiale medier påvirker valgkamp og politisk debatt.